Měření osvětlení

Nabízíme službu odborně provedeného měření osvětlení vnitřních prostor ve Vašem zařízení.

Zkušenost bohužel ukazuje, že umělé osvětlení v českých nemocnicích, léčebnách, ambulancích či zařízeních sociální péče často neodpovídá požadavkům normy1 pro osvětlení pracovních prostor. Naměřené hodnoty mnohde nedosahují ani poloviny normového minima. Takové světlo stěží stačí na práci a o aktivaci nebo synchronizaci jasným světlem nemůže být řeč. Zjištění stávajícího stavu tak může být prvním krokem k nápravě.

Provádíme dva základní druhy měření osvětlení: orientační a podrobné.

Výstupem z orientačního měření je zpráva obsahující naměřené hodnoty a jejich srovnání s požadavky normy1. Pokud osvětlení nevyhovuje, můžete zprávu využít při jednání s vedením zařízení o modernizaci osvětlení. V takovém případě často navazuje sběr dat potřebných pro návrh nového osvětlení.

Protokol o podrobném měření osvětlení se řídí normou2 a může si jej vyžádat například hygienik při kolaudaci. Protokol může opatřit kulatým razítkem autorizovaná osoba. Měření je podrobnější a provádí se při zatemnění nebo večer, aby se vyloučil vliv denního světla. Smyslem provozního měření je ověření a prokázání shody s normovými požadavky.

Pokud máte o měření zájem, prosím kontaktujte nás. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv po ČR. 

Luxmetr – přístroj se sondou pro měření osvětlení

1 ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

2 ČSN 36 0011-3 –Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů.